Salgs- og leveringsbetingelser for Kochens ApS

1. Aftalens indgåelse 

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra Kochens ApS, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Levering 

2.1 Levering finder sted som angivet i Kochens ApS’ ordrebekræftelse eller faktura og i henhold til »ex. works«. 
2.2 Såfremt kunden ikke rettidigt aftager leverancen, har Kochens ApS valget mellem at hæve eller fastholde aftalen. Kochens ApS kan afhænde eller bortskaffe varen for kundens regning og risiko samt kræve skadeserstatning. 

3. Mangler 

3.1 Mængder ved ”vægt-varer” i tilbud eller ordrebekræftelser er »cirka«-angivelser, således at afvigelser på 10% derunder eller derover ikke betragtes som misligholdelse. 
3.2 Såfremt der stilles krav til leverancens beskaffenhed, som kunden ønsker overholdt, på det sted hvor kunden vil benytte eller videresælge leverancen, er kunden forpligtet til at orientere Kochens ApS herom. 
3.3 Kunden skal straks efter levering underkaste leverancen en grundig undersøgelse. 
3.4 Reklamation skal ske til Kochens ApS straks efter, at manglen er eller burde være opdaget. Reklamation skal være kommet frem til Kochens ApS senest 24 timer efter levering. Manglende rettidig og korrekt reklamation medfører, at kunden fortaber sine misligholdelsesbeføjelser. 
3.5 Såfremt leverancen er mangelfuld, har Kochens ApS adgang til enten at foretage efter- eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i salgssummen. 
3.6 Kunden er alene berettiget til at hæve købet og til at kræve skadeserstatning, såfremt manglen er væsentlig og er forårsaget af Kochens ApS’ uagtsomhed.

4. Produktansvar 

4.1 Ved leverancer er Kochens ApS alene ansvarlig for personeller tingsskade, der er forårsaget af Kochens ApS’ uagtsomhed. 
4.2 Erhvervstingsskader erstattes alene, såfremt disse er forårsaget af Kochens ApS’ uagtsomhed. 
4.3 Kunden er forpligtet til at friholde Kochens ApS for krav fra tredjemand, medmindre kunden godtgør, at Kochens ApS i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal bære det endelige tab.

5. Generelle ansvarsbegrænsninger 

5.1 Hverken ved forsinkelse, mangler eller produktansvar er Kochens ApS ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. 
5.2 Kochens ApS er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, som skyldes hindringer uden for Kochens ApS’ kontrol, hvad enten hindringerne rammer Kochens ApS selv eller en af Kochens ApS valgt underleverandør eller transportør. I sådanne tilfælde udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Hver part er dog berettiget til at annullere aftalen, såfremt hindringen har varet eller må antages at vedvare i mere end 3 måneder.

6. Forældelse 

6.1 Alle krav mod Kochens ApS forældes, medmindre de skriftligt er gjort gældende senest tre måneder efter den fastsatte leveringstid.

7. Lovvalg og værneting 

7.1 Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

8. Force majeure

8.1 Kochens ApS er ikke erstatningsansvarlig over for købers tab, der hid hører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindre, besværliggøre eller fordyrer aftalens opfyldelse, herunder forhold der ikke kan bebrejdes Kochens ApS, samt indtrædelse af force majeure lignende forhold af enhver art.